Trong trường hợp sản phẩm không đạt như mong đợi của bạn, bạn có thể trả lại sản phẩm của mình cho chúng tôi.

Vui lòng thêm ghi chú với số đơn đặt hàng của bạn và lý do trả lại. Ngoài ra, hãy thêm chi tiết tài khoản ngân hàng quốc tế của bạn (bao gồm IBAN và BIC) hoặc địa chỉ của bạn để chúng tôi có thể hoàn lại tiền cho bạn. Bạn sẽ phải trả lại sản phẩm trong vòng ba ngày sau khi nhận được trong trường hợp bạn muốn đủ điều kiện để được hoàn tiền.

Sản phẩm trả lại cần phải đóng gói trong gói ban đầu và có thể không được sử dụng.